Generic Instructor Course

Teach the teachers

GIC - Generic Instructor Course

Bij ALSG kunt u de Generic Instructor Course (GIC) volgen

U kunt als potentieel instructor worden geselecteerd in een van onze opleidingen, in dat geval wordt u na de opleiding uitgenodigd om de GIC cursus te volgen om tot instructeur te worden opgeleid.
Of
U kunt na een succesvolle sollicitatieprocedure worden uitgenodigd om in de GIC tot instructor te worden opgeleid. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marjolein Holtes.
Of
U kunt aanmelden zonder bovengenoemde achtergrond om elders les te gaan geven.

De opleiding tot instructor voor een van de cursussen bij ALSG geschiedt in twee fasen:
1. het volgen van de Generic Instructor Course
2. het in praktijk brengen van de aangeleerde onderwijstechnieken als instructor candidate in twee Provider Courses.
Als u beide fasen succesvol afgelegd hebt, wordt u officiëel instructor in het programma.
Het bijbehorende certificaat is internationaal geldig.

APEx - één benadering voor acute verwardheid en suïcidaliteit

Nieuw in Nederland: APEx (Acute Psychiatric Emergencies) één benadering voor acute verwardheid en suïcidaliteit

Ben je psychiater, SEH-arts, acute internist, chirurg, intensivist of huisarts?
De APEx cursus (Acute Psychiatric Emergencies) richt zich op alle artsen die contact hebben met patiënten met acute verwardheid en suïcidaliteit

Wat leer je in deze cursus?
De cursus biedt een gestructureerde methode en handvatten voor de benadering van de patiënt met afwijkend gedrag. Tijdens de cursus leer je een ‘eenduidige taal’, dit verbetert de multidisciplinaire communicatie en samenwerking. Hierdoor komt er meer rust voor patiënt en arts in het acute moment.

In de APEx cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De gestructureerde opvang van een acuut verwarde of suïcidale patiënt met aandacht voor de integratie van somatiek en psychiatrie,
 • Samenwerken in multidisciplinaire teams met zowel professionals binnen de spoedeisende geneeskunde (o.a. SEH-artsen KNMG) als binnen de psychiatrie (psychiaters),
 • Bij de opvang aandacht te hebben voor zowel somatische als psychiatrische factoren van het afwijkende gedrag,
 • Ervaringen delen met collega’s over de omgang met deze categorie soms uitdagende patiënten,
 • Handvatten voor de omgang met specifieke gedragingen, bijvoorbeeld patiënten die zichzelf schade hebben berokkend, die tekenen van alcoholintoxicatie vertonen, die acuut verward zijn, etc.
 • Hoe je een agressieve patiënt kunt benaderen en een agressieve situatie kunt de-escaleren.

Interview met David Baden

APEx Cursist en inmiddels ook instructeur.

Hier wordt een Vimeo video ingeladen. We mogen deze video echter alleen tonen als u toestemming geeft voor het plaatsen van social media cookies. Pas uw instellingen aan en herlaad de pagina.

Het belang van de APEx

Het belang van de APEx volgens Marja Fuchs, kwartiermaker ziekenhuizen bij Stichting 113.

Hier wordt een Vimeo video ingeladen. We mogen deze video echter alleen tonen als u toestemming geeft voor het plaatsen van social media cookies. Pas uw instellingen aan en herlaad de pagina.

Stichting ALSG

Egbert Jan Verleisdonk

Chirurg, voorzitter
Diakonessenhuis, Utrecht

Kees Luijben

Onafhankelijk penningmeester
Stichting ALSG

Dennis den Hartog

Chirurg, lid namens Stichting ATLS
Erasmus MC, Rotterdam

Eline van den Akker

Gynaecoloog, lid namens Stichting MOET
OLVG, Locatie Oost

Lukas van Spengler

Directeur Traumacentrum, lid namens Stichting MIMMS
Traumazorgnetwerk Midden-Nederland

Karin Kaasjager

Internist, lid namens Stichting MedicALS
UMC Utrecht

Opleidingen

APEx

Cursusinhoud
De APEx cursus biedt een gestructureerde opvang van de verwarde of suïcidale patiënt. De cursus bestaat uit een e-learning, workshops, demonstraties, scenario trainingen, interactieve sessies en lezingen.

Doelgroep
Professionals die werkzaam zijn binnen de spoedeisende geneeskunde of psychiatrie of met een van beide gebieden regelmatig in aanraking komen.

 • Psychiaters (aios-)
 • SEH-artsen (aios-)
 • Intensivisten
 • Huisartsen

Stichting ALSG

ATLS

Cursusinhoud
De ATLS Provider-course: Tweedaagse cursus voor het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de acute opvang van ongevalsslachtoffers. De beproefde A-B-C-D-E methode wordt hierbij gehanteerd.

De ATLS Refreshser-course: Eéndaagse cursus, specifiek voor hercertificeerders. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.

Doelgroep
De ATLS is bedoeld voor alle artsen die betrokken zijn bij traumaopvang

 • Chirurgen
 • SEH artsen
 • Anesthesiologen
 • Intensivisten
 • Orthopeden
 • Physician Assistants

Stichting ATLS

MedicALS

Cursusinhoud
De MediALS cursus is een intensieve tweedaagse hands on cursus aan de hand van scenario training. Middels een praktische probleemgerichte methode wordt de acuut zieke patiënt opgevangen, de ernst van het probleem ingeschat en getracht vermijdbare achteruitgang te voorkomen. Vanuit de belangrijkste klacht wordt gewerkt naar een waarschijnlijkheidsdiagnose en behandeling ingezet.

Doelgroep
Medici die te maken hebben met de acuut kritisch zieke patiënt:

 • SEH-artsen
 • Internisten
 • Intensivisten
 • Anesthesiologen
 • Geriaters (ouderdomsziekten)
 • Cardiologen
 • Neurologen
 • Maag-darm-lever artsen
 • AIOS met minimaal twee jaar klinische ervaring in één van deze vakgebieden 
 • Physician assistants

Stichting MedicALS

GIC

Cursusinhoud
Tijdens de tweedaagse Generic Instructor Course leert u het toepassen van onderwijskundige methoden en technieken ten behoeve van het uitoefenen van de functie van instructeur.

Doelgroep
Cursusdeelnemers die tijdens een van de provider of refresher courses door het instructeursteam als potentiële instructeurs zijn geïdentificeerd of cursisten die na een succesvolle sollicitatieprocedure worden uitgenodigd om de GIC te volgen.

Stichting ALSG

MOET

Cursusinhoud
Het aanleren van gestructureerde aanpak van onderzoek, behandeling en coördinatie bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.

Doelgroep
Gynaecologen, anesthesiologen en verloskundigen die betrokken zijn bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.
De cursus staat open voor

 • Gynaecologen
 • Anesthesiologen
 • Eerste hulp artsen
 • Assistenten in de tweede helft van hun opleiding tot gynaecoloog of anesthesioloog.

Stichting MOET

HMIMS

Cursusinhoud
Eéndaagse cursus waarin geoefend wordt met Table Top scenario’s met interne- en externe calamiteiten en een Praktijkoefening Crisismanagement om professionele vaardigheden, onder rampomstandigheden, doelmatig en doeltreffend te gebruiken.

Doelgroep
Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus (BeleidsTeam, Operationeel Team, Beleidsadviseur Veiligheid - Integraal Crisiscoördinator en leidinggevenden werkvloer) in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen.

De cursist moet voldoende kennis hebben van het ZIROP.

Stichting MIMMS

MRMI

Cursusinhoud
In de MRMI cursus leer je orde scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen. Hulpverleningsdiensten en ziekenhuispersoneel leren elkaar te begrijpen en gaan samen aan de slag!

Doelgroep
Betrokkenen bij de prehospitale en hospitale respons tijdens een incident of ramp.
Ambulance medewerkers, meldkamer medewerkers, brandweer, politie, (SEH/IC) verpleegkundigen, anesthesiologen, SEH-artsen, chirurgen, MMT-artsen, intensivisten, crisis-coördinatoren of andere betrokkenen bij de acute zorg.

Stichting MIMMS

ETS

Cursusinhoud
Tijdens de ETS oefening wordt op basis van de uitgangspunten in het eigen Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) "realtime", "real function", "real place" geoefend om de daadwerkelijke gevolgen inzichtelijk te maken van het dagdagelijks medisch handelen onder bijzondere (rampen)omstandigheden. Aan den lijve worden consequenties bij alle betrokkenen "gevoeld" en door evaluatie van de oefensituatie wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om effectieve aanpassingen in het eigen ZiROP door te voeren.

Doelgroep
Professionals in een ziekenhuis en daarbuiten die een sleutelpositie vervullen ten tijde van een ramp/grootschalig incident.

Stichting MIMMS