Privacy en Cookie verklaring ALSG

Privacy- en cookieverklaring Stichting ALSG

Beste lezer,

Hier vindt u de privacy- en cookieverklaring van Stichting ALSG en de aangesloten stichtingen (ATLS, MOET, MIMMS, MedicALS). Wij nemen uw rechten serieus en willen dan ook graag dat u kunt vertrouwen op onze omgang met uw privacy en persoonsgegevens. In deze verklaring is uitgelegd hoe we dat precies doen. We hebben maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt  en  beschermd.  Ons  privacy-  en  cookiebeleid  is  gebaseerd  op  de  Algemene  Verordening Gegevensbescherming en voldoet dan ook aan alle regels.

Stichting  ALSG  fungeert  als  servicebureau  voor  de  hierboven  genoemde  aangesloten  stichtingen.  Alle stichtingen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke en de AVG vereist daarom dat afspraken worden gemaakt  over  de  rolverdeling  bij  het  verwerken  van  uw  persoonsgegevens.  Omdat  Stichting  ALSG  als servicebureau  optreedt  voor  de  aangesloten  stichtingen,  fungeert  Stichting  ALSG  ook  als  aanspreekpunt voor vragen omtrent uw persoonsgegevens en andere AVG-gerelateerde zaken.

Als u meer informatie wil over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan neem dan contact op met onze functioneel beheerder Thea Buntsma (zie onder).

DOELEINDEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van de overeenkomsten die u met ons aangaat en daarbij horende diensten

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij de diensten kunnen leveren die u van ons verwacht en uitvoering kunnen geven aan de door u met Stichting ALSG gesloten overeenkomsten. Daarbij verwerken wij van instructeurs en cursisten NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), BIG-nummer, contactgegevens, arbeidsgegevens (en specialisme) en waar nodig financiële gegevens. De grondslag voor deze verwerking is dan ook de uitvoering van overeenkomsten. Deze gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk (tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat) voor de uitvoering van onze diensten en overeenkomsten.

Communicatie met servicebureau ALSG

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact te onderhouden als u bijvoorbeeld vragen, opmerkingen, klachten of suggesties heeft. Hierbij verwerken we waar nodig uw naam, emailadres en telefoonnummer. Deze beantwoording hiervan vormt een gerechtvaardigd belang van Stichting ALSG, zodat u de juiste en gevraagde informatie ontvangt. Deze gegevens bewaren wij totdat we zeker weten dat u goed geholpen bent.

Versturen van onze nieuwsbrief

Voor instructeurs is er de mogelijkheid om aan te geven of u graag een nieuwsbrief ontvangt. Als u hiervoor toestemming geeft verwerken we daarvoor uw emailadres, zodat de nieuwsbrief periodiek in uw inbox verschijnt. Deze gegevens verwerken wij net zolang, totdat u de toestemming wilt intrekken.

Instructeurs: toegang persoonlijk account

Als  instructeur  heeft  u  een  persoonlijke  inlogpagina  met  een  overzicht  van  uw  werkzaamheden  en  de daarbij behorende gegevens. In deze omgeving kunt u zelf inzien welke gegevens van u worden verwerkt, bestaande  uit  naam  en  e-mailadres.  Deze  omgeving  dient  voor  uw  gebruiksgemak  en  voorziet  in  alle noodzakelijke informatie voor het verzorgen van de cursus. De verwijdering van deze gegevens vindt plaats als uw werkzaamheden voor ALSG ophouden.

Uitvoering van de cursussen

Persoonsgegevens  van  cursisten  worden  gedeeld  met  de  betreffende  instructeur(s)  van  de  specifieke cursus voor educatieve doeleinden. Het kan voorkomen dat instructeurs en cursisten persoonlijk contact willen  leggen  met  elkaar.  Reden  daarvoor  zijn  kennis  nemen  van  de  aanwezigen,  van  andere (ondersteunende)  instructeurs  en  (functies  van)  cursisten,  afmeldingen  te  communiceren  en/of  te carpoolen.  Voor  deze  praktische  doeleinden  en  een  goed  cursusverloop  worden  persoonsgegevens verwerkt,  zoals  de  naam,  telefoonnummer  en  het  e-mailadres.  Deze  gegevens  verwerken  wij  onder  de grondslag uitvoering van de overeenkomst. Wij verwijderen deze gegevens na afloop van de cursus.

Evaluatie van de cursus

Voor  de  continue  verbetering  van  onze  cursussen  houden  wij  digitale evaluaties, grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang dat Stichting ALSG heeft om haar cursussen te verbeteren op basis van deze evaluaties. Deze evaluaties zijn anoniem. Hierbij verwerken we dan ook geen persoonsgegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij delen op geen enkele wijze uw persoonsgegevens met andere bedrijven of partijen zonder goede reden. Voor  onze  eigen  bedrijfsvoering  zijn  wij  als  servicebureau  afhankelijk  van  enkele  dienstverleners.  Denk bijvoorbeeld  aan  de  partij  die  onze  databases  verzorgt  en  veilig  houdt,  zoals  Coachview.  Daarnaast faciliteert  Moodle  onze  online  e-learning  diensten  en  heeft  daarom  noodzakelijkerwijs  toegang  tot  uw persoonsgegevens. Voor accreditatiedoeleinden delen wij bijvoorbeeld ook BIG-nummers met PE-online, die  de  puntentoekenning  verzorgt.  Met al deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over onder meer de beveiliging van uw persoonsgegevens.  Ook  een  wettelijke  plicht  kan  leiden  tot  het  delen  van  persoonsgegevens  met  de bevoegde autoriteiten.

Social media plug-ins

Op de website van ALSG en de aangesloten stichting staan social media plug-ins/knoppen van de netwerken LinkedIn, Facebook, en Instagram. Deze knoppen brengen een communicatie tot stand tussen onze website en de platformen van LinkedIn, Facebook, en Instagram zelf. Als u wilt weten hoe zij met uw gegevens omgaan lees dan de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze kunnen overigens geregeld wijzigen.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Bij Stichting ALSG vindt op geen enkele wijze een vorm van geautomatiseerde besluitvorming plaats. Dit concept houdt in dat er besluiten worden genomen over individuen door bijvoorbeeld algoritmes of op basis van profilering (door het opbouwen van persoonlijke profielen). Sommige organisaties passen dit toe op hun websites of in digitale gegevensverwerkingen.

Beveiliging en veiligheid

Om  te  verzekeren  dat  uw  persoonsgegevens  goed  beschermd  zijn,  hebben  we  verschillende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen beperken het risico op misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens. Binnen onze organisatie kunnen enkel geautoriseerde personen bij (delen van) uw persoonsgegevens. Verder hebben wij digitale veiligheidsmaatregelen getroffen en laten wij periodieke controles  uitvoeren.  Intern  hanteren  wij  een  uitgebreid  gegevensbeschermingsbeleid.  De  belangrijkste, passende maatregelen die we genomen hebben zijn onder meer:

 • Onze werklaptops en IT-systemen zijn enkel toegankelijk voor medewerkers met unieke inlogeisen en wachtwoorden die periodiek worden vernieuwd. Daarvoor voeren wij een intern wachtwoordbeleid;
 • Onze werkruimtes en kantoren zijn afgezonderd voor onbevoegden en worden beveiligd door onze pandbeheerder;
 • We maken gebruik van encryptie (versleuteling) voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Onze medewerkers gaan vertrouwelijk en integer met persoonsgegevens om en zijn op de hoogte van een veilige omgang met persoonsgegevens;
 • Wij hebben verschillende digitale beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals antivirussoftware, firewalls en we voeren periodieke veiligheidschecks uit;
 • Stichting ALSG werkt aan de continue verbetering op het gebied van privacy en gegevensbescherming, waarbij het gehele team betrokken is.

Gebruik van cookies

Bij het bezoeken van onze website maken wij gebruik van twee functionele cookies en daarnaast analytische cookies van Google Analytics. Cookies voor marketingdoeleinden of andere tracking cookies gebruiken wij niet. Hieronder vindt u een korte toelichting.

Functionele cookies

UserSettingsCookieLaw
Deze cookie slaat uw voorkeuren op met betrekking tot de website. Dit verhoogt het gebruiksgemak van de website en draagt daarmee bij aan de gebruikservaring.

Analytische cookies

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Het IP-adres wordt gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google en de bewaartermijnen voor  deze  dienst  is  vastgesteld  op  26  maanden.  Daarnaast  hebben  wij  met  Google  een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google-diensten in te zetten.

Het  privacybeleid  van  Google  kunt  er  altijd  op  naslaan  en  meer  specifiek  het  privacybeleid  van  Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google en hier de instelling op basis waarvan Stichting ALSG uw IP-adres heeft geanonimiseerd.

Overzicht van gebruikte cookies

Soort

Naam cookie

Verloopt na

Geplaatst door

Functioneel

UserSettingsCookieLaw 

1 jaar

Deze website

Functioneel

YourAuthCookie

Sessie

Deze website

Analytisch

_ga 

2 jaar

Google

Analytisch

_gid

24 uur

Google

Analytisch

_gat 

1 minuut

Google

 

Klachten en de autoriteit persoonsgegevens

Allereerst  willen  we  graag  benoemen  dat  ALSG  benieuwd  is  naar  uw  vragen,  klachten  en  eventuele suggesties. We waarderen het enorm als u die hier met ons wil delen. Dankzij de nieuwe privacywetgeving heeft  u  nu  ook  het  recht  om  een  klacht  in  te  dienen  bij  de  Autoriteit  Persoonsgegevens  wat  betreft persoonsgegevensverwerkingen.  De  contactgegevens  van  de  Autoriteit  Persoonsgegevens  kunt  u  hier vinden.

Wijzigingen in de privacy-en cookie verklaring

ALSG behoudt het recht voor om deze verklaring ten alle tijden te wijzigen. Mochten zich zulke wijzigingen voordoen dan berichten wij dit duidelijk op onze website, zodat u hierover op tijd geïnformeerd wordt. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 15 februari 2022.

Uw recht onder de AVG

Dankzij de privacywetgeving heeft u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo kunt u een  schriftelijk  verzoek  tot  inzage  van  uw  persoonsgegevens  doen.  Wij  verstrekken  dan  een  duidelijk overzicht met uitleg en opsomming van de gegevens die wij over u verwerken. Mocht dit overzicht ondanks grote zorgvuldigheid aan onze zijde toch onjuistheden bevatten dan kunt u altijd verzoeken deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen.

 • U kunt altijd uitleg vragen over de persoonsgegevens die we van u hebben en waarom we ze nodig hebben;
 • Een overzicht/kopie opvragen van de precieze gegevens die we verwerken;
 • Het corrigeren of laten verwijderen van uw persoonsgegevens (in geval van onjuiste- of verouderde gegevens);
 • Bezwaar maken tegen een bepaald of specifiek gebruik van uw gegevens;
 • Het intrekken van eventueel door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens (e.g. nieuwsbrief);
 • Het beperken van een verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ALSG.
 • Het recht op dataportabiliteit.

Mocht  u  gebruik  willen  maken  van  deze  rechten  laat  het  ons  dan  schriftelijk  weten  via  onderstaande contactgegevens.  Ook  voor  andere  vragen  met  betrekking  tot  dit  beleid  kunt  u  altijd  terecht  bij  onze Functioneel beheerder-DPO, Thea Buntsma.

Tel 013-580 02 11
mail privacy@alsg.nl
Spoorlaan 171-06
5038 CB Tilburg
KvK-nummer 18064113
BTW-nummer 811014 654B01