ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING ADVANCED LIFE SUPPORT GROEP 

Artikel 1: Definities

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website(s) van ALSG;
 • ALSG: de stichting Stichting Advanced Life Support Groep, in het handelsregister ingeschreven onder nummer 18064113, gevestigd aan de Spoorlaan 171 (5038 CB) te Tilburg en alle aan haar gelieerde partijen zoals bedoeld onder artikel 2.2;
 • Annulering: de schriftelijke mededeling dat van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat deze geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die aan de cursus deelneemt;
 • Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen ALSG en Opdrachtgever;
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van ALSG is gericht, met wie ALSG een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht;
 • Overeenkomst: iedere verbintenis met ALSG, op grond waarvan ALSG Diensten aan Opdrachtgever levert;
 • Partijen: ALSG en Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten in het kader waarvan ALSG, onder welke titel dan ook, Diensten verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen als onderhandelingen, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen in de relatie tussen ALSG en Opdrachtgever.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens onverkort van toepassing op Overeenkomsten gesloten met gelieerde partijen van de Stichting Advanced Life Support Groep, waaronder (onder meer) begrepen de Stichting Advanced Trauma Life Support (kvk: 41098264), de Stichting Managing Obstetrics Emergencies and Trauma (kvk: 18071380), de Stichting Major Incident Medical Management and Support (kvk: 18064100) en de Stichting Medic Advanced Life Support (kvk: 17238386).
 3. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die ALSG geheel of ten dele van derden heeft betrokken, en al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van ALSG door een derde aan Opdrachtgever worden verricht.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden hiermede onder verwijzing naar artikel 6:225 lid 3, laatste zin BW door ALSG uitdrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachten worden door ALSG slechts aanvaard onder de voorwaarde dat voormelde algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of enige andere voorwaarden van Opdrachtgever niet van toepassing zijn op de opdracht dan wel de (rechts)verhouding tussen Partijen.
 5. Door ondertekening van enige Overeenkomst met ALSG, waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen dan wel indien en voor zover de Overeenkomst tot stand komt middels het inschrijfformulier op de website van ALSG, verklaart Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 6. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden alsmede van de tussen ALSG en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ALSG zijn bevestigd.
 7. Indien ALSG één of meer aan haar, op grond van deze Algemene Voorwaarden toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen.
 8. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door ALSG bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.
 9. Deze Algemene Voorwaarden en hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen. Van het bepaalde in een Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 10. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. ALSG en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 11. ALSG is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Na wijziging zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden onverkort deel uitmaken van elke tussen Partijen bestaande Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontvangst c.q. kennisgeving schriftelijk bericht niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.
 12. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens ALSG, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Opdrachtgever dient alle gegevens, inlichtingen en bescheiden die door ALSG worden gevraagd en/of voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang zouden kunnen zijn, volledig en correct aan ALSG te verschaffen, zodat ALSG een passende offerte aan Opdrachtgever kan doen toekomen.
 2. ALSG is nimmer gebonden aan eventueel door of namens haar verstrekte beschrijvingen en brochures. Afwijkingen hiervan geven Opdrachtnemer dan ook nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Offertes van ALSG zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening offerte, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen. Een Overeenkomst komt tot stand indien ofwel: (i) op het moment dat ALSG aan Opdrachtgever schriftelijk een verzoek tot dienstverlening bevestigt, (ii) op het moment dat Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, (iii) op het moment dat Opdrachtgever het inschrijfformulier op de website van ALSG invult en dit inschrijfformulier door ALSG is ontvangen (iv) wanneer door ALSG uitvoering wordt gegeven aan de geoffreerde of verzochte werkzaamheden. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het bepaalde in de offerte, geldt uitsluitend het bepaalde in de offerte en is ALSG niet gebonden aan de afwijkingen van de offerte, tenzij ALSG hiermee schriftelijk akkoord gaat. Offertes maken deel uit van een Overeenkomst, zodra deze Overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij de inhoud van de Overeenkomst leidend is.
 4. Voor zover de cursist zichzelf inschrijft ten behoeve van Opdrachtgever, verklaart cursist namens Opdrachtgever bevoegd te zijn tot het verrichten van de registratie. Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de cursist en staat voor haar handelen in.
 5. Opdrachtgever draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ALSG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ALSG worden verstrekt. Indien deze gegevens niet volledig en/of tijdig aan ALSG zijn verstrekt, heeft ALSG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. ALSG is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte niet, niet tijdige, onjuiste en/of onvolledige gegevens omtrent de te verlenen Diensten.
 6. ALSG heeft in het geval Opdrachtgever tekortschiet, naast het recht om de betreffende Overeenkomst te ontbinden, ook het recht om de overige tussen ALSG en Opdrachtgever bestaande Overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft ALSG tevens het recht om van Opdrachtgever al hetgeen hij haar verschuldigd is in een keer op te eisen. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de wet geformuleerde rechten van ALSG onverlet die ALSG ook kan hanteren indien Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard, wordt ontbonden of ten aanzien van Opdrachtgever een (gerechtelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard alsook in vergelijkbare omstandigheden/gevallen.
 7. Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij expliciet voor eigen gebruik, niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 8. In geval enige overeenkomst, ongeacht of deze voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, of relatie tussen ALSG en Opdrachtgever, geacht wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd te zijn, zal ALSG deze te allen tijde kunnen opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. ALSG zal bij een dergelijke beëindiging in geen geval enige schadevergoeding of compensatie verschuldigd zijn.
 9. Indien Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst, maar vóór feitelijke uitvoering van de Overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen ten aanzien van de Overeenkomst, dan dienen deze wijzigingen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan ALSG. De kosten die verbonden zijn aan deze wijzigingen van de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door (personeel van) ALSG, binden ALSG slechts indien ALSG deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
 11. Indien wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen (leverings/uitvoerings)termijn wordt overschreden, zal in onderling overleg een nieuw termijn worden afgesproken. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4: Rechten en verplichtingen ALSG

 1. ALSG zal zich naar beste kunnen inspannen om haar Diensten met zorg uit te voeren. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting (en zodoende uitdrukkelijk niet op basis van een resultaatsverplichting). ALSG kan geen garanties geven met betrekking tot de verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
 2. ALSG is niet gehouden bij de uitvoering van haar Diensten aanwijzingen van Opdrachtgever en/of de cursist op te volgen. In het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreffen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen.
 3. ALSG zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit een of meerdere vestigingen van ALSG en/of een derde. Volledige of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst kan plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico, voor de medewerkers van ALSG en/of ingeschakelde hulppersonen zorgdragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer, onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen en internet- en telefoonverbinding) en/of andere door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van artikel 7:658 BW. Voorts zal Opdrachtgever ALSG vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
 4. Indien ALSG zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van de in de Overeenkomst neergelegde verplichtingen hulp in te schakelen van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van ALSG en onverlet de gehoudenheid van ALSG voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst. ALSG is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan wel door deze derden veroorzaakte schade.
 5. ALSG is gerechtigd om het cursusprogramma tussentijds te wijzigen, de indeling van de cursus wat betreft plaats en tijd te wijzigen, de uitvoering van de cursus te wijzigingen van fysiek naar digitaal of een combinatie van beide, de ingeplande trainer te vervangen, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus of startmoment af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet te accepteren.

Artikel 5: Wetswijzigingen

In het geval een wijziging in relevante wet- en/of regelgeving voor ALSG plaatsvindt dan wel voor ALSG of Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich meebrengt en dit een aanpassing c.q. wijziging van de Overeenkomst met zich meebrengt, dan zullen Partijen de Overeenkomst in goed onderling overleg (zo nodig met terugwerkende kracht tot aan de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is ALSG gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever tegen de op dat moment geldende tarieven. Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging voortvloeiende (extra) kosten aan ALSG te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze en binnen de door ALSG aangegeven termijn aan ALSG worden verstrekt en zal ook alle aanwijzingen van ALSG opvolgen. Opdrachtgever zal steeds tijdig en op de juiste wijze de gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen die ALSG nodig acht voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever zal alle (wijzigingen van) gegevens bedoeld in het voorgaande lid zo spoedig mogelijk doorgeven aan ALSG.
 3. Indien deze gegevens niet tijdig, dat wil zeggen binnen de door ALSG aangegeven termijn, zijn verstrekt dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) Opdrachtgever niet wordt verleend, heeft ALSG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende tarieven in rekening te brengen.
 4. Het verloren gaan van cursusmateriaal en/of enige andere documentatie als gevolg van door Opdrachtgever onjuiste verstrekte gegevens dan wel het niet-tijdig en/of niet volledig doorgeven van wijzigingen door Opdrachtgever komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever een aanvraag/reservering plaatst voor een cursus draagt Opdrachtgever zorg voor voldoende aanmeldingen. Indien en voor zover Opdrachtgever acht (8) weken voorafgaand aan de gereserveerde cursus niet voor voldoende aanmeldingen heeft zorggedragen heeft ALSG het recht om de niet-gevulde plekken open te stellen voor inschrijvingen via de website van ALSG. ALSG is in dit geval tevens gerechtigd het totaal aantal gereserveerde plekken in rekening te brengen bij Opdrachtgever. ALSG komt tevens het recht toe de aangevraagde cursus te annuleren. ALSG is in dat geval – onverminderd haar overige toekomende rechten - gerechtigd reeds gemaakte (indirecte) kosten danwel (indirecte) kosten waartoe ALSG zich reeds heeft verbonden in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever, althans de cursist, draagt er zorg voor dat zij op tijd aanwezig is bij de cursus. ALSG behoudt zich het recht voor de toegang tot de cursus te weigeren dan wel geen accreditatie voor het volgen van de cursus aan de Cursist toe te kennen indien Opdrachtgever, althans de cursist, te laat aanwezig is, zonder dat ALSG verplicht is – in afwijking van artikel 9 lid 1 - het betaalde cursusgeld te restitueren dan wel schadeplichtig is jegens de Cursist en/of Opdrachtgever.

Artikel 7: Termijn

 1. Alle door ALSG genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst dan wel bij het opstellen van de offerte aan ALSG bekend waren. Overeengekomen termijnen van levering gelden – ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen – bij benadering en zijn nimmer fataal.
 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft Opdrachtgever, behoudens opzet/grove schuld, in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van Opdrachtgever als gevolg van overschrijding van de termijn door handelen of nalaten van een ingeschakelde derde, geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.
 3. ALSG is niet gebonden aan (leverings) termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, ook al was ALSG hier tijdens het aangaan van de Overeenkomst van op de hoogte, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ALSG en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over het verlengen van de termijn.

Artikel 8: Tarieven en betaling

 1. De vergoedingen voor de door ALSG te leveren Diensten zullen voorafgaand schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt via onder meer de website van ALSG, of via een offerte. Tarieven voor werkzaamheden welke geen vaste tariefstructuur kennen worden bij wijze van indicatie opgegeven en binden ALSG niet. ALSG behoudt zich het recht voor om haar tarieven te allen tijde te wijzigen/ indexeren en om evidente fouten in de door haar doorgegeven prijzen te corrigeren.
 2. Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.
 3. Genoemde tarieven zijn exclusief cursusmaterieel, lunches, koffie/thee, versnaperingen en (indien van toepassing) het cursusdiner en verblijfskosten trainers tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Genoemde tarieven zijn uitdrukkelijk exclusief administratiekosten, een overnachting, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien door een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door ALSG kunnen worden uitgevoerd, is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en de aan de uitvoering van de geplande werkzaamheden verbonden kosten aan ALSG verschuldigd.
 5. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde heffingen, belastingen en EU-heffingen alsmede reis- en verblijfkosten, kosten van derden en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 6. Betaling dient plaats te vinden op de door ALSG aangegeven wijze en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Indien en voor zover de Overeenkomst tot stand komt door middel van het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van ALSG geschiedt betaling van de vergoeding direct via iDEAL. Deze termijnen gelden als fatale termijnen. Betaling wordt door ALSG als eerst als ontvangen beschouwd, zodra deze is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van ALSG.
 7. De door Opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de telkens oudste hoofdsom.
 8. Opdrachtgever kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren.
 9. Zodra de betaaltermijn verstrijkt is Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, tot de algehele voldoening. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is ALSG bevoegd om tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien (15) % van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,- Voor zover Opdrachtgever een consument is in de zin van de wet, worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.
 • Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surséance van betaling van Opdrachtgever of enige vergelijkbare omstandigheid zijn de vorderingen ALSG op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. ALSG behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen vergoeding te verlangen. Indien Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel) van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog (zo nodig door middel van een gerechtelijke uitspraak) verschuldigd blijkt te zijn, blijft de oorspronkelijke vervaldatum als vervaldatum gelden.
 • Klachten omtrent de hoogte van het factuurbedrag moeten binnen veertien (14) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, en rechtstreeks bij ALSG zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen rechten meer kan ontlenen aan haar klachten.
 • ALSG zal in geen gevallen betaalde vergoedingen restitueren aan Opdrachtgever indien een overeengekomen Dienst eerder dan overeengekomen wordt afgerond.
 • Indien ALSG op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten vallen, zullen deze Diensten worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van ALSG. ALSG is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dar daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 9: Annulering

 1. ALSG kan te allen tijde een cursus, zonder opgaaf van reden, annuleren. Opdrachtgever krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.
 2. Annulering van een Overeenkomst of mutatie van een overeengekomen (leverings/uitvoerings) termijn dient schriftelijk ingediend te worden bij ALSG met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien de Overeenkomst binnen acht (8) weken voorafgaand aan de overeengekomen (leverings/uitvoerings) termijn wordt geannuleerd of gemuteerd worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
 4. Indien de Overeenkomst eerder dan acht (8) weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringstermijn wordt geannuleerd of gemuteerd wordt er € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt terugbetaald aan Opdrachtgever.
 5. Indien en voor zover de Overeenkomst tot stand komt door middel van een inschrijving via het inschrijfformulier op de website van ALSG kan de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de inschrijvingsdatum kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 10: Reclame

 1. Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de Diensten dienen binnen veertien (14) dagen na de uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de Opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Zolang op een reclamering door ALSG nog niet is beslist, is de Opdrachtgever gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. ALSG is behoudens opzet/grove schuld nimmer aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever of derden voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever vrijwaart ALSG voor eventuele vorderingen ter zake schade voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. ALSG is behoudens opzet/grove schuld nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet personeel en vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade.
 3. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van ALSG in voorkomend geval uit te keren uitkering, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico, dan wel – indien de verzekering van ALSG geen dekking biedt – tot het factuurbedrag van de betreffende periode van maximaal een kwartaal dan wel de som van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, indien mocht worden geoordeeld dat op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding verschuldigd is. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt als een gebeurtenis beschouwd.
 4. Indien komt vast te staan dat ALSG toerekenbaar tekort is geschoten, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de tekortkoming is komen vast te staan, aan Opdrachtgever mede te delen dat zij de door de Opdrachtgever betaalde vergoeding voor de Dienst waar ALSG toerekenbaar tekort is geschoten zal terugbetalen of dat zij alsnog tot behoorlijke nakoming zal overgaan. Indien ALSG na genoemde mededeling binnen een redelijke termijn alsnog nakomt/presteert, dan betekent dit dat de Overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Indien ALSG bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van ALSG, onverminderd het overige wat hierover in deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten van ALSG. ALSG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar (niet-)ondergeschikten, ook niet indien sprake is van opzet/grove schuld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart ALSG – behoudens opzet/grove schuld van ALSG – tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, interesten en/of enige andere vorm van schadevergoeding, verband houdende met de geleverde Diensten.
 7. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel ALSG (zelve) als haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), alsmede ten behoeve van alle andere aan ALSG gelieerde partijen en hun werknemers, alsmede ten behoeve van de door ALSG ingeschakelde derden/hulppersonen voor zover ALSG daarvoor aansprakelijk is.
 8. ALSG staat er niet voor in dat dat de Dienst en de in dat kader aan Opdrachtgever/cursist verstrekte informatie – waaronder doch niet uitdrukkelijk het cursusmateriaal te verstaan - actueel, accuraat en foutloos is en te allen tijde voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie en de uitkomsten hiervan.
 9. In afwijking van langere wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen van Opdrachtgever jegens ALSG één jaar.

Artikel 12: Overmacht

 1. Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van ALSG indien Opdrachtgever reeds tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, dan wel indien er sprake is van overmacht aan de zijde van ALSG.
 2. Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwd gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van ALSG, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de Overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, transportonderbreking, natuurgeweld, grondstofschaarste, oorlog of mobilisatie, epidemieën, pandemieën, staking, machinebreuk, belemmerende maatregelen van enige overheid, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer- of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden – voorzien of niet voorzien – voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet of niet tijdig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan een redelijke termijn – alle aspecten van de situatie in ogenschouw nemende – na de omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken.
 3. De in artikel 11.2 genoemde omstandigheden doen zich eveneens onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor indien derden zich op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot het geautomatiseerde systeem waar ALSG mee werkt en schade veroorzaken door verminking, onrechtmatig gebruik, verwijdering, aanvulling of enige andere vorm van bewerking van geautomatiseerde bestanden.
 4. Indien ALSG niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs verwacht hier niet aan te kunnen gaan voldoen als gevolg van overmacht, is ALSG gehouden Opdrachtgever daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In voornoemd geval wordt de uitvoering van de Overeenkomst van rechtswege opgeschort vanaf het moment dat de overmachtssituatie zich voordoet, zolang de situatie van overmacht uitvoering van de Overeenkomst door ALSG onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
 5. Indien de overmacht langer voortduurt dan 90 dagen of vaststaat dat er binnen 90 dagen geen uitzicht is op een oplossing, gerekend vanaf het moment waarop de overmachtssituatie is ontstaan, kunnen beide Partijen de Overeenkomst ontbinden zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding.
 6. Opschorting of ontbinding van (de uitvoering van) de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. ALSG blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten welke ALSG reeds voorafgaand aan de contractuele relatie met Opdrachtgever bezat of die buiten die contractuele relatie om en onafhankelijk van die contractuele relatie zijn ontwikkeld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding enige aanduiding omtrent intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of ander rechten uit geleverde Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 2. Opdrachtgever garandeert ALSG dat door de uitvoering van de Overeenkomst en/of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen informatie/zaken door ALSG geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart ALSG tegen elke aanspraak van een derde die is gebaseerd op de bewering dat zodanige openbaarmaking/beschikbaarheidsstelling inbreuk maakt op enig recht van derde.
 3. ALSG behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekt cursusmateriaal, verstrekte ontwerpen/plannen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en zaken. Alle intellectuele eigendomsrechten die door ALSG worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van ALSG Voor zover enig recht van intellectuele eigendom als bedoeld in voorgaande zin van rechtswege bij Opdrachtgever komt te berusten zal Opdrachtgever ALSG hiervan terstond op de hoogte brengen en op eerste verzoek van ALSG en op kosten van Opdrachtgever haar onverwijlde medewerking verlenen aan de overdracht van dergelijke rechten van intellectuele eigendom aan ALSG, waaronder tevens begrepen doch niet beperkt tot de aantekening van een dergelijke overdracht in de toepasselijke registers, waarvan toepassing.
 4. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van ALSG ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALSG niet worden verveelvoudigd, opgeslagen, gebruikt of aan derden worden getoond, verstrekt,dan wel op een andere manier worden verwerkt.
 5. ALSG is nimmer aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend is of aan ALSG bekend was op het moment van de inbreuk.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle informatie, knowhow, gegevens of specificaties verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze, behoudens schriftelijke toestemming of enige wettelijke verplichting, niet aan derden kenbaar maken. Hetgeen in de vorige zin beschreven is ook van toepassing op de inhoud van de Overeenkomst welke tussen Partijen is gesloten.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie reeds bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de Overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee in strijd heeft gehandeld met enig geheimhoudingsbeding. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet en/of een bindende uitspraak van de rechter en/of een ander overheidsorgaan en/of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij voor de openbaarmaking met de andere partij in overleg treden over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
 3. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting als bedoeld in de leden 1, 2 en 4 van dit artikel ook opleggen aan hun medewerkers, ingeleend personeel en alle andere derden, die voor hen werkzaamheden verrichten en/of werkzaamheden zullen verrichten.
 4. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel blijft na verloop of beëindiging van de Overeenkomst nog voor een periode van drie jaar onverminderd van kracht, of zoveel langer als wettelijk is vereist.

Artikel 15: Verwerking van Persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de op dat moment geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en Telecommunicatiewet) na te komen. Op de dienstverlening van ALSG is de meest recente versie van het Privacyreglement integraal van toepassing, welk reglement op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt alsmede te raadplegen is op de website van ALSG (https://alsg.nl/over-alsg/privacy-verklaring-alsg/).
 2. In geval van verwerking door ALSG van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens, staat Opdrachtgever ervoor in dat de verwerking niet onrechtmatig is en geen inbeuk maakt op de rechten van de betreffende betrokkenen of derden. Opdrachtgever vrijwaart ALSG tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door Opdrachtgever van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG en UAVG.

Artikel 16: Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur zoals beschreven in de Overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra ALSG de overeengekomen Diensten heeft verricht/voltooid.
 2. De Overeenkomst kan door ALSG zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:
 • Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert ofwel aan haar – tijdelijk – surseance van betaling is verleend ofwel is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
 • Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog behoorlijk na te komen ongebruikt laat;
 • de reputatie van ALSG dusdanig in diskrediet raakt dat van haar niet gevergd kan worden dat zij de relatie voortzet. Overgang van onderneming of fusie door ALSG  is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
 1. Een beëindiging als genoemd in het vorige lid, of de beëindiging van een andere Overeenkomst tussen Partijen, ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen. ALSG behoudt al haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade.

Artikel 17: Slotbepalingen

 1. De rechten van ALSG uit hoofde van de Overeenkomst zijn in aanvulling op, en onverminderd de overige rechten die ALSG ter beschikking staan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Afstand van recht door ALSG kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien ALSG enig haar toekomend recht niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht dat ALSG toekomt.
 3. Opdrachtgever kan haar rechten uit de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, bezwaren of anderszins vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 4. ALSG is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Opdrachtgever geeft hierbij reeds bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractsoverneming.
 5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, verbeurt Opdrachtgever aan ALSG, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) alsmede een boete van € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van ALSG om, in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW, daarnaast volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van ALSG uit te oefenen.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere rechtsverhouding tussen ALSG en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, onverminderd het recht van ALSG om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor een andere bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Versie juli 2024

Details algemene voorwaarden

Samengesteld door:
Michel Spijkerman (Directeur ALSG)
Yvonne Matters (HR Manager ALSG)
Daisy De Ceuster (Coördinator Cursusmanagers)
Jurriën Laros (Advocaat)

Geautoriseerd door:
Michel Spijkerman

Geldigheid:
miv 01-07-2024 tot herroeping

 

Download hier de voorwaarden in PDF: Algemene voorwaarden